การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2567
ประเภทผู้ใช้บริการ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 56 185 118 135 142 185 618 399 253 163 87 154 248
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 767 1,569 1,294 1,407 1,549 1,504 2,412 3,035 3,530 2,550 1,262 2,236 2,974
บุคคลทั่วไป 113 259 316 256 269 237 764 1,058 1,454 791 347 631 1,021
ผู้เยี่ยมชม 0 13 41 98 314 48 283 180 167 234 6 0 113
รวม 936 2,026 1,769 1,896 2,274 1,974 4,077 4,672 5,404 3,738 1,702 3,021 4,356