รางวัล

ห้องสมุดเฉพาะดีเด่นของประเทศไทย ประจำปี 2564

โดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 3/2565
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2564)

ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2560

โดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 2/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ผู้อุปการคุณต่อวงการห้องสมุด และการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2560)