ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

คู่มือ การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

คู่มือการอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถใช้เป็นแนวทางในการเขียนอ้างอิงทางวิชาการ
และการเขียนรายการ เอกสารอ้างอิงทางวิชาการต่าง ๆ 
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS)

 

TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLIS (Thai Library Integrated System) จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ การเข้าใช้บริการต้องเข้าใช้งาน
จากคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดสมาชิก

คู่มือวิธีการใช้งาน

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJo)

 

ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารวิชาการ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม

คู่มือวิธีการใช้งาน

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

 

รวบรวมรายงานวิจัยของศาลยุติธรรม ที่จัดทำโดยบุคลากรศาลยุติธรรม รายงานวิจัยจัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ และรวมย่องานวิจัย ด้านกฎหมาย

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า

 

ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า รวมงานวิจัย บทความ และวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า ในด้านการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น 
ด้านการเมืองภาคพลเมืองและความเป็นพลเมือง ด้านธรรมาภิบาล ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้านประเด็นนโยบายสาธารณะ ด้านระบอบประชาธิปไตย 
สันติวิธีและการบริหารจัดการความขัดแย้ง และพระปกเกล้าศึกษา หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารต้องสมัครสมาชิก
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน

 

ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กองเศรษฐกิจการแรงงาน รวบรวมข้อมูลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ด้านแรงงาน ครอบคลุมประเด็นด้านแรงงาน
และสวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น แรงงานสัมพันธ์ การคุ้มครองแรงงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานไทยในต่างประเทศ การพัฒนาฝีมือแรงงาน
การประกันสังคม การจัดหางาน ทรัพยากรมนุษย์ และอื่น ๆ ให้ข้อมูลทั้งบทคัดย่อ และสามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มและดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี

คู่มือวิธีการใช้งาน

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

รวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัยของสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยให้บริการดาวน์โหลด บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเป็นเอกสารสำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาแสวงหาความรู้และเพื่อการวิจัยโดยไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คู่มือวิธีการใช้งาน

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEDResearch)

 

เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ รวมถึงผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง นอกจากนั้น ThaiEDResearch ยังมีเป้าหมายเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้กับบุคคลและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้เข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในทางตรงเพื่อแก้ไขปัญหาหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา

คู่มือวิธีการใช้งาน

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
โครงการวิจัย สกสว. (โครงการ ORG)

 

รวบรวมงานวิจัยของนักวิจัยจาก สกสว. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ บทความ บทสัมภาษณ์ อินโฟกราฟิก นิทรรศการออนไลน์ Podcast แคตตาล็อกเทคโนโลยี ฯลฯ
โดยมุ่งเน้นการสื่อสารแบบสรุปประเด็นสำคัญให้สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย สะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 

คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย
นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด
ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
คลังข้อมูลดิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบบออนไลน์บนเมนู TU Digital Collection ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอก มากกว่า 2 หมื่นรายการ
ให้บริการในรูปแบบ Open Access ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ได้แม้จะอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย

คู่มือวิธีการใช้งาน

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

คลังวิจัยสถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยงานวิจัยจากอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม

คู่มือวิธีการใช้งาน

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผลงานวิชาการในระบบออนไลน์ คลังความรู้ งานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากร 
ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม มีงานวิชาการตั้งแต่งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ สามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มและดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี

คู่มือวิธีการใช้งาน

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
คลังสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คลังสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Digital Collections - CMUDC) เป็นแพลตฟอร์มที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาขึ้น
เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลในรูปแบบรายคอลเล็กชัน เช่น CMU e-Theses, CMU e-Journal, CMU e-Textbook รวมถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น Lanna Collection, จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คอลเล็กชันส่วนบุคคล เป็นต้น ที่มีคุณค่าต่อการศึกษา
และการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคม ที่สามารถเข้าถึงได้จากแหล่งเดียว

คู่มือวิธีการใช้งาน

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
DSpace ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

รวบรวมวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสืบค้นได้จากชื่อวิทยานิพนธ์ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา โดยสามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็ม และดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี

คู่มือวิธีการใช้งาน

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

รวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวบรวมผลงานวิจัยของบุคลากรสาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม สามารถเรียกดูเอกสารและดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Digital Repository) รวบรวมผลงานวิจัยของบุคลากร วิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม สามารถเรียกดูและดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี
ดาวน์โหลดคู่มือ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
รวบรวมวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคลังข้อมูลที่จัดเก็บและรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบดิจิทัลตามมาตรฐานสากล
ทั้งประเภทผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตำรา เอกสารคำสอน บทความ และผลงานสร้างสรรค์ทุกประเภท ไม่จำกัดปีพิมพ์ ที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของผลงาน
สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คู่มือวิธีการใช้งาน

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
 
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวบรวมข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา 
ข้อมูลการพิจารณากฎหมายอาเซียนของรัฐสภา รวมตราสารอาเซียน (ASEAN Legal Instruments) 
งานวิจัยและงานวิชาการด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา รวมถึงงานวิจัยที่สำคัญของหน่วยงานเครือข่าย

 

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 
รวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน โดยได้รวบรวมและจัดกลุ่มของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่ รัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ตราสารทางกฎหมายของอาเซียน กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอาเซียน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
asean-law.senate.go.th เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาค้นคว้าด้านกฎหมาย สามารถสืบค้นข้อมูลกฎหมายของไทยและประเทศสมาชิกในอาเซียน
 
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
University of Florida Theses & Dissertations Collection (วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยฟลอริดา)
 
เป็นฐานข้อมูลผลงานวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยฟลอริดา

คู่มือวิธีการใช้งาน

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
Pennsylvania State University (วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย)
 
เป็นฐานข้อมูลผลงานวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย

คู่มือวิธีการใช้งาน

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
NC State Theses and Dissertations (วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา)
 
เป็นฐานข้อมูลผลงานวิทยานิพนธ์ของวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา

คู่มือวิธีการใช้งาน

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ETD Collection for Pace University (วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเพซ)
 
เป็นฐานข้อมูลของสถาบันสำหรับผลงานวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเพซ

คู่มือวิธีการใช้งาน

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
Colorado State University (วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยโคโลราโด)
 
เป็นฐานข้อมูลของสถาบันสำหรับผลงานวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยโคโลราโด

คู่มือวิธีการใช้งาน

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
University of Pittsburgh (งานวิจัยของมหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก)
 
D-Scholarship @ Pitt เป็นฐานข้อมูลของสถาบันสำหรับจัดเก็บผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก.

คู่มือวิธีการใช้งาน

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
Massachusetts Institute of Technology (สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์)

 

มีวิทยานิพนธ์มากกว่า 53,000 รายการ ซึ่งย้อนหลังไปถึงกลางปี 1800 วิทยานิพนธ์ในคอลเล็กชันนี้ได้รับการสแกนโดย MIT Libraries ตั้งแต่ปี 2004 ปริญญาโทและปริญญาเอก

คู่มือวิธีการใช้งาน

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center (วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์โอไฮโอ)

 

OhioLINK Electronic Theses and Dissertations (ETD) ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์มากกว่า 58,000 รายการจากนักศึกษาในสถาบันการศึกษา
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 31 แห่งของรัฐโอไฮโอ สามารถค้นหาวิทยานิพนธ์จากสถาบันการศึกษาของรัฐโอไฮโอได้ง่ายขึ้น

คู่มือวิธีการใช้งาน

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
Library and Archives Canada (วิทยานิพนธ์ของแคนาดา)
 
Library and Archives Canada เปิดตัวในปี 1965 มีการทำงานร่วมกันระหว่างหอสมุดและจดหมายเหตุแคนาดา (LAC)
และมหาวิทยาลัยแคนาดา มุ่งมั่นที่จะรับและเก็บรักษาวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัย
ที่เข้าร่วมให้การเข้าถึงวิทยานิพนธ์ดิจิทัลฟรี

คู่มือวิธีการใช้งาน

 
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
DART (วิทยานิพนธ์ของยุโรป)

 

DART รวบรวมวิทยานิพนธ์แบบเปิด 1,060,311 จาก 569 มหาวิทยาลัยใน 29 ประเทศในยุโรป

คู่มือวิธีการใช้งาน

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
Trove (วิทยานิพนธ์ดิจิทัลของออสเตรเลีย)
 
Trove เป็นความร่วมมือระหว่างหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลียและองค์กรพันธมิตรหลายร้อยแห่งทั่วออสเตรเลีย
 

 

ไปยังเว็บฐานข้อมูล