สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกออนไลน์

สมัครสมาชิกออนไลน์ ที่นี่

การสมัครสมาชิก

การใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครสมาชิกเมื่อต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศออกจากศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

ประเภทสมาชิก

สมาชิกศูนย์สารสนเทศ มี 2 ประเภท คือ

สมาชิกสามัญ ได้แก่

ก. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข. ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ค. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจำประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ

จ. อนุกรรมการ

ฉ. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของสำนักงาน

ช. อดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอดีตข้าราชการสำนักงาน

ซ. บุคคลอื่นใดที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน

สมาชิกสมทบ ได้แก่

ก. บุคคลภายนอกที่สมัครเป็นสมาชิก

ข. องค์กรหรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับศูนย์สารสนเทศ

การสมัครและการทำบัตรสมาชิก

การสมัครและการทำบัตรสมาชิกของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

1. การสมัครและการทำบัตรสมาชิก

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ให้ติดต่อขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยตนเอง ณ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ตามประกาศที่สำนักงานกำหนด หรือขอสมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบออนไลน์ตามวิธีการและช่องทางที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนกำหนด

2. หลักฐานการสมัคร

2.1 สมาชิกสามัญ

ศูนย์สารสนเทศจะดำเนินการออก รหัสสมาชิกศูนย์สารสนเทศให้

2.2 สมาชิกสมทบ

ก. บุคคลภายนอก ยื่นความจำนงขอสมัครเป็นสมาชิกพร้อมหลักฐาน ต่อไปนี้

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษา หรือหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลต่างชาติ

ข. องค์กรหรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงระหว่างศูนย์สารสนเทศ ยื่นความจำนงขอสมัครเป็นสมาชิกพร้อมหลักฐานต่อไปนี้

- แสดงแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุดจากองค์กรหรือหน่วยงานต้นสังกัด

- กรอกข้อมูลแบบขอสมัครสมาชิกศูนย์สารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศจะดำเนินการออกรหัสสมาชิกศูนย์สารสนเทศ

3. การออกบัตรสมาชิก

ศูนย์สารสนเทศจะดำเนินการออกรหัสสมาชิกและบัตรสมาชิกศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนให้พร้อมคู่มือการใช้บริการ เพื่อใช้บริการผ่านเครื่องยืมและเครื่องคืนทรัพยากรสารสนเทศอัตโนมัติด้วยตนเอง หรือใช้งานผ่านเว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศ และเพื่อใช้ในการแสดงตนในการใช้บริการศูนย์สารสนเทศ

อายุสมาชิก

สมาชิกสามัญ

มีอายุสมาชิกศูนย์สารสนเทศในระหว่างการดำรงตำแหน่งหรือการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่อดีตประธานและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอดีตข้าราชการสำนักงาน ให้มีอายุตลอดชีพ

สมาชิกสมทบ

มีอายุสมาชิกศูนย์สารสนเทศ 1 ปี นับแต่วันออกรหัสสมาชิก ทั้งนี้ สามารถติดต่อศูนย์สารสนเทศเพื่อขอต่ออายุสมาชิกได้

สิทธิการยืม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สิทธิการยืม

 

ศึกษารายละเอียดการสมัครสมาชิกเพิ่มเติม ตามระเบียบและประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ