แบบฟอร์มบริการ

เลขที่ :
วัน/เดือน/ปี :
ข้อมูลผู้ใช้
ชื่อ นามสกุล
ประเภทผู้ใช้
กสม./ที่ปรึกษาประจำ กสม.
ผู้บริหารสำนักงาน กสม.
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม.
ขอเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสั่งซื้อเข้าศูนย์สารสนเทศฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้ในการปฎิบัติงาน
ใช้ในการทำวิจัย
อื่นๆ
ประเภททรัพยากร :
หนังสือ จำนวน
รายการ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน
รายการ
 
วารสาร จำนวน
รายการ
อื่นๆ จำนวน
รายการ
โดยมีรายละเอียดทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้
ลำดับ ISBN ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง/สำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ จำนวน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
เลขที่ :
วัน/เดือน/ปี :
ข้อมูลผู้ใช้
ประเภทผู้ใช้
กสม./ที่ปรึกษาประจำ กสม.
ชื่อ นามสกุล
ผู้บริหารสำนักงาน กสม.
สังกัด
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม.
โทรศัพท์
บุคคลภายนอก
E-mail
ข้อมูลที่ต้องการให้สืบค้น
เรื่องที่ต้องการสืบค้น
คำสำคัญหรือคำศัพท์
รายละเอียดอื่นๆ
ข้อมูลที่ต้องการ
หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย
อื่นๆ
ผลการสืบค้นที่ต้องการ
เอกสารฉบับเต็ม บรรณานุกรม บทคัดย่อ
อื่นๆ
ภาษา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ
ระยะเวลาของข้อมูล
ตั้งแต่ปี
ถึงปี
รูปแบบสำเนาข้อมูลที่ต้องการ
กระดาษ ไฟล์ข้อมูล อื่นๆ
เลขที่ :
วัน/เดือน/ปี :
ข้อมูลผู้ใช้
อัพโหลดรูป
หมายเลขบัตรประชาชน
ชื่อ นามสกุล
ประเภทผู้ใช้
บุคคลภายนอก อื่นๆ
โทรศัพท์
Email
สถานที่ทำงาน
บริษัท/องค์กร
ตำแหน่ง
ที่อยู่
ที่อยู่
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
สถานที่ติดต่อได้สะดวก

เลขที่ :
วัน/เดือน/ปี :
ข้อมูลผู้ใช้
ชื่อ นามสกุล
ประเภทผู้ใช้
กสม./ที่ปรึกษาประจำ กสม.
ผู้บริหารสำนักงาน กสม.
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม.
ขอเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสั่งซื้อเข้าศูนย์สารสนเทศฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้ในการปฎิบัติงาน
ใช้ในการทำวิจัย
อื่นๆ
ประเภททรัพยากร :
หนังสือ จำนวน
ชื่อเรื่อง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน
ชื่อเรื่อง
 
วารสาร จำนวน
ชื่อเรื่อง
อื่นๆ จำนวน
ชื่อเรื่อง
โดยมีรายละเอียดทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้
ลำดับ ISBN ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง/สำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ จำนวน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
หมายเหตุ ผู้สั่งซื้อนำแบบฟอร์มส่งผ่านผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกลุ่มงาน ที่ตนสังกัดเพื่อขออนุมัติการสั่งซื้อทรัพยากรดังกล่าว เมื่อได้รับอนุมัติให้นำแบบฟอร์มส่งห้องสมุดเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดหาต่อไป
เลขที่ :
วัน/เดือน/ปี :
ข้อมูลผู้ใช้
ประเภทผู้ใช้
กสม./ที่ปรึกษาประจำ กสม.
ชื่อ นามสกุล
ผู้บริหารสำนักงาน กสม.
สังกัด
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม.
โทรศัพท์
บุคคลภายนอก
E-mail
ข้อมูลที่ต้องการให้สืบค้น
เรื่องที่ต้องการสืบค้น
คำสำคัญหรือคำศัพท์
รายละเอียดอื่นๆ
ข้อมูลที่ต้องการ
หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย
อื่นๆ
ผลการสืบค้นที่ต้องการ
เอกสารฉบับเต็ม บรรณานุกรม บทคัดย่อ
อื่นๆ
ภาษา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ
ระยะเวลาของข้อมูล
ตั้งแต่ปี
ถึงปี
รูปแบบสำเนาข้อมูลที่ต้องการ
กระดาษ ไฟล์ข้อมูล อื่นๆ
เลขที่ :
วัน/เดือน/ปี :
ข้อมูลผู้ใช้
อัพโหลดรูป
หมายเลขบัตรประชาชน
ชื่อ นามสกุล
ประเภทผู้ใช้
บุคคลภายนอก อื่นๆ
โทรศัพท์
Email
สถานที่ทำงาน
บริษัท/องค์กร
ตำแหน่ง
ที่อยู่
ที่อยู่
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
สถานที่ติดต่อได้สะดวก