Page 6 - หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; อนุุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ; พิธีสารรับเลือกของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
P. 6

 “√∫—≠      §”π”

      ∫∑∑’Ë 1 À≈—°°ÆÀ¡“¬√–À«à“ߪ√–‡∑»∑—Ë«‰ª           6

           ‡°’ˬ«°—∫ π∏‘ —≠≠“¥â“π ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π

      ∫∑∑’Ë 2  “√– ”§—≠¢Õß°µ‘°“√–À«à“ߪ√–‡∑»          15
           «à“¥â«¬°“√¢®—¥°“√‡≈◊Õ°ª√–µ‘∫—µ‘µàÕ µ√’

           „π∑ÿ°√Ÿª·∫∫·≈–æ‘∏’ “√‡≈◊Õ°√—∫

      ∫∑∑’Ë 3 Õπÿ —≠≠“«à“¥â«¬°“√¢®—¥°“√‡≈◊Õ°ª√–µ‘∫—µ‘µàÕ µ√’  24
           „π∑ÿ°√Ÿª·∫∫ (æ√âÕ¡§”·ª≈)

           æ‘∏’ “√‡≈◊Õ°√—∫¢ÕßÕπÿ —≠≠“«à“¥â«¬         75

           °“√¢®—¥°“√‡≈◊Õ°ª√–µ‘∫—µ‘µàÕ µ√’„π∑ÿ°√Ÿª·∫∫
           (æ√âÕ¡§”·ª≈)

      ¿“§ºπ«°                          98

           √“¬™◊ËÕª√–‡∑»∑’Ë„Àâ —µ¬“∫—π (ratification)
           À√◊Õ ¿“§¬“πÿ«—µ‘ (accession) Õπÿ —≠≠“«à“¥â«¬
           °“√¢®—¥°“√‡≈◊Õ°ªØ‘∫—µ‘µàÕ µ√’„π∑ÿ°√Ÿª·∫∫
           (æ√âÕ¡§”·ª≈)


      §≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘              117

      °√–∫«π°“√µ√«® Õ∫‡√◊ËÕß√âÕ߇√’¬π              83


      °“√√âÕ߇√’¬π‡¡◊ËÕ∂Ÿ°≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π           84
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11