Page 5 - หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; อนุุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ; พิธีสารรับเลือกของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
P. 5

and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
      (CAT) )


           §≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ ‡ªìπÕߧå°√µ“¡√—∞∏√√¡πŸ≠
      ¡’¿“√°‘®À≈—°„π°“√ à߇ √‘¡·≈–§ÿ⡧√Õß ‘∑∏‘‡ √’¿“æ¢Õߪ√–™“™π‚¥¬¬÷¥∂◊Õ

      ‡°≥±å°µ‘°“µ“¡√—∞∏√√¡πŸ≠ ·≈–æ—π∏–°√≥’√–À«à“ߪ√–‡∑» ‡ªìπ∞“π„π°“√
      ªØ‘∫—µ‘ß“π¿“√°‘® à߇ √‘¡·≈–§ÿ⡧√Õß ‘∑∏‘‡ √’¿“æ ´÷ËßπÕ°‡Àπ◊Õ®–‡ªìπ‡√◊ËÕߢÕß
      Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕߧå°√√—∞∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß·≈â« ¬—߇ªìπ‡√◊ËÕߢÕß∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õߪ√–™“™π

      ·≈–™ÿ¡™π¥â«¬‚¥¬µ√ß ¥—ßπ—Èπ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå ”À√—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–„™â ‘∑∏‘
      „π à«π¢Õߪ√–™“™π §≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘®÷߇ÀÁπ ¡§«√®—¥æ‘¡æå
      °µ‘°“√–À«à“ߪ√–‡∑»·≈–Õπÿ —≠≠“¥—ß°≈à“«‡ªìπ°“√‡º¬·æ√àπÕ°‡Àπ◊Õ‰ª®“°
      √—∞∏√√¡πŸ≠Õ—π‡ªìπ ‘∑∏‘·≈–Àπâ“∑’Ë‚¥¬µ√ߢÕߪ√–™“™π§π‰∑¬∑—Èß¡«≈                       §≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10