ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
ภาพปก
 เลขเรียก HV1484.T5 ด426 2562
 ผู้แต่ง ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
 ชื่อเรื่อง รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ/ นักวิจัย ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์, พัชรวรรณ นุชประยูร และฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ ; จัดทำโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง รายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับย่อ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Policy or measure suggestion to protect and promote the right of Thai older persons: the case of discrimination on age
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2562.
 รูปเล่ม lii, 489 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.+ 1 ฉบับย่อ (89 หน้า).
 หมายเหตุทั่วไป จัดทำโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ; คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร และ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์.
 หมายเหตุแหล่งที่มา จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 805,115 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง ผู้สูงอายุ--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 หัวเรื่อง การเลือกปฏิบัติ
 คำศัพท์ สิทธิผู้สูงอายุ
 คำศัพท์ การเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งร่วม พัชรวรรณ นุชประยูร
 ผู้แต่งร่วม ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 เชื่อมโยง E-book ฉบับย่อ
 เชื่อมโยง ฉบับย่อ
 เชื่อมโยง บทสรุปผู้บริหาร
 เชื่อมโยง Executive Summary
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV1484.T5 ด426 2562 c.1 
  Barcode: 31100100024699
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV1484.T5 ด426 2562 SUM c.1 
  Barcode: 31100100024712
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV1484.T5 ด426 2562 c.2 
  Barcode: 31100100024705
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV1484.T5 ด426 2562 SUM c.2 
  Barcode: 31100100024729
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
Bib 10477