ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    180329s2561||||th 000 0 tha d
050  4 ^aJC580.T5^bป352 2561 v.4
245 00 ^aประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560 /^cสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ^c2561.
300    ^a183 หน้า ;^c30 ซม.
505 0  ^aร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... --^tข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการเยียวยาความเสียหาย กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกรณีการเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม --^tข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ.
520    ^aประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเล่มนี้ ได้รวบรวมข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ที่จัดทำขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... เรื่องที่ 2 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการเยียวยาความเสียหาย กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกรณีการเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม และเรื่องที่ 3 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ.
610 24 ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^zไทย
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^xการส่งเสริม
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^xการคุ้มครอง
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^xการละเมิด
650  4 ^aพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
650  4 ^aการใช้ที่ดิน^zไทย
653    ^aข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
700 0  ^aภิรมย์ ศรีประเสริฐ,^eที่ปรึกษา
700 0  ^aโสพล จริงจิตร,^eที่ปรึกษา
700 0  ^aชนินทร์ เกตุปราชญ,^eผู้จัดทำ
700 0  ^aลดาพร เผ่าเหลืองทอง,^eผู้จัดทำ
700 0  ^aชมพูนุท ป้อมป้องศึก,^eผู้จัดทำ
700 0  ^aรุจาภา อาไพรัตน์,^eผู้จัดทำ
700 0  ^aศรัทธาวุฒิ จันขันธ์,^eผู้จัดทำ
700 0  ^aจงรักษ์ นนทศักดิ์,^eผู้จัดทำ
700 0  ^aศิริวรรณ ตรีทศกุล,^eผู้จัดทำ
710 2  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T09766.pdf
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E09766/ebook.html
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F09766.pdf
917    ^aNHRC :^c500
955    ^a2 เล่ม
999    ^asaithip
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
JC580.T5 ป352 2561 v.4 c.1 
  Barcode: 31100100023838
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
JC580.T5 ป352 2561 v.4 c.2 
  Barcode: 31100100023845
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ประมวลข้อเสนอแนะ..
Bib 9766

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.