ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    190326s2562||||th a 000 0 tha d
050  4 ^aHC445^bย365 2562
245 00 ^aยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 /^cสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
246 30 ^aNational strategy 2018 - 2037
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ^c2562.
300    ^a61 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม.
520    ^aรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน.
650  4 ^aยุทธศาสตร์^zไทย
650  4 ^aการพัฒนาประเทศ^zไทย
653    ^aยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
653    ^aNew Arrivals 05-2019
710 1  ^aสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.^bสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
856 40 ^zElectronic resource^uhttp://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/NS_planOCt2018.pdf
856 40 ^zฉบับย่อ^uhttp://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/NS_SumPlanOct2018.pdf
856 40 ^zSummary^uhttp://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/National%20Strategy%20(Summary).pdf
917    ^aGift :^c100
955    ^a2 เล่ม
999    ^asaithip
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HC445 ย365 2562 c.1 
  Barcode: 30100100110331
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HC445 ย365 2562 c.2 
  Barcode: 30100100110324
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ยุทธศาสตร์ชาติ พ..
Bib 10506

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.