ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก JC580.T5 ป352 2561 v.4
 ชื่อเรื่อง ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560 / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561.
 รูปเล่ม 183 หน้า ; 30 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ...
-- ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการเยียวยาความเสียหาย กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกรณีการเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม
-- ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ.
 บทคัดย่อ Summary: ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเล่มนี้ ได้รวบรวมข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ที่จัดทำขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... เรื่องที่ 2 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการเยียวยาความเสียหาย กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกรณีการเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม และเรื่องที่ 3 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ.
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--การส่งเสริม
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--การคุ้มครอง
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--การละเมิด
 หัวเรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 หัวเรื่อง การใช้ที่ดิน--ไทย
 คำศัพท์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 ผู้แต่งร่วม ภิรมย์ ศรีประเสริฐ, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม โสพล จริงจิตร, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม ชนินทร์ เกตุปราชญ, ผู้จัดทำ
 ผู้แต่งร่วม ลดาพร เผ่าเหลืองทอง, ผู้จัดทำ
 ผู้แต่งร่วม ชมพูนุท ป้อมป้องศึก, ผู้จัดทำ
 ผู้แต่งร่วม รุจาภา อาไพรัตน์, ผู้จัดทำ
 ผู้แต่งร่วม ศรัทธาวุฒิ จันขันธ์, ผู้จัดทำ
 ผู้แต่งร่วม จงรักษ์ นนทศักดิ์, ผู้จัดทำ
 ผู้แต่งร่วม ศิริวรรณ ตรีทศกุล, ผู้จัดทำ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
JC580.T5 ป352 2561 v.4 c.1 
  Barcode: 31100100023838
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
JC580.T5 ป352 2561 v.4 c.2 
  Barcode: 31100100023845
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ประมวลข้อเสนอแนะ..
Bib 9766

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.