ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 เลือกคอลเล็กชั่นเพื่อสืบค้น
  กลับหน้าหลัก
กรุณาเลือกคอลเลกชั่นที่ต้องการสืบค้น

E-books
สืบค้นคอลเล็กชันนี้ :: รับ Feed ของคอลเล็กชั่นนี้

กฤตภาค
กฤตภาค ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และด้านสิทธิมนุษยชน (Clipping)
สืบค้นคอลเล็กชันนี้ :: รับ Feed ของคอลเล็กชั่นนี้

จุลสาร
จุลสาร (หนังสือเล่มเล็กไม่เกิน 50 หน้า) (Pamphlet)
สืบค้นคอลเล็กชันนี้ :: รับ Feed ของคอลเล็กชั่นนี้

นวนิยาย
นิยาย, เรื่องสั้น, วรรณกรรมเยาวชน (Fiction, Short Story, Juvenile)
สืบค้นคอลเล็กชันนี้ :: รับ Feed ของคอลเล็กชั่นนี้

รายงานประจำปี
รายงานประจำปี สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Annual Report)
สืบค้นคอลเล็กชันนี้ :: รับ Feed ของคอลเล็กชั่นนี้

วารสาร
วารสาร, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์ (Journal, Magazine, Newspaper)
สืบค้นคอลเล็กชันนี้ :: รับ Feed ของคอลเล็กชั่นนี้

วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์, ปริญญานิพนธ์,รายงานการวิจัย (Thesis, Dissertation, Research)
สืบค้นคอลเล็กชันนี้ :: รับ Feed ของคอลเล็กชั่นนี้

สิ่งพิมพ์พิเศษ
สิ่งพิมพ์พิเศษ คือ เอกสารแผ่นพับ สูจิบัตร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายในองค์กร เอกสารการประชุม การสัมมนา ที่สำนักงาน กสม. จัดขึ้น (Reprint)
สืบค้นคอลเล็กชันนี้ :: รับ Feed ของคอลเล็กชั่นนี้

สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.
สิ่งพิมพ์ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เช่น รายงานประจำปี รายงานผลการตรวจสอบ ข้อร้องเรียน สิ่งพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิชาการ เป็นต้น (NHRC Collection)
สืบค้นคอลเล็กชันนี้ :: รับ Feed ของคอลเล็กชั่นนี้

สื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดีย (ภาพยนตร์, สารคดี, เพลง) (Multimedia Collection)
สืบค้นคอลเล็กชันนี้ :: รับ Feed ของคอลเล็กชั่นนี้

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อประกอบหนังสือ (Electronic Material and Accompany Material)
สืบค้นคอลเล็กชันนี้ :: รับ Feed ของคอลเล็กชั่นนี้

หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป (General Book)
สืบค้นคอลเล็กชันนี้ :: รับ Feed ของคอลเล็กชั่นนี้

หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง (Reserved Book)
สืบค้นคอลเล็กชันนี้ :: รับ Feed ของคอลเล็กชั่นนี้

หนังสืออ้างอิง
หนังสืออ้างอิง เอกสารมาตรฐาน (Reference Book)
สืบค้นคอลเล็กชันนี้ :: รับ Feed ของคอลเล็กชั่นนี้สืบค้นจากทุกคอลเล็กชั่น :: เลือกค้นหาจากหลายคอลเล็กชั่น

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.