ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 59 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ สิทธิผู้ป่วย
ผลการค้นหา เลขเรียก
Rated: 5.0/1
I am Sam
    / 2002
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [http://www.youtube.com/watch?v..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV I111 2002 
And the band played on
    / 2010
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [http://www.youtube.com/watch?v..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV A543 2010 
Dallas buyers club
    / 2013
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.youtube.com/watch?..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV D145 2013 
กฏหมายว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยและการจัดทำบริการทางด้านสุขภาพ
   นิรมัย พิศแข มั่นจิตร / 2563
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
KPT3075.A28
น645 2563 
ก่อนวันผลัดใบ : หนังสือแสดงเจตนาการจากไปในวาระสุดท้าย
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม [http://www.sem100library.in.th..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
R726.2
ก353 2553 
การคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์
    / 2565
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
RA643.8
ส691 2565 
การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งช..
   ธารินี ปกาสิทธิ์, 2499- / 2546
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
R727.45
ธ646 2546 
การใช้สิทธิประโยชน์ การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื่อเอชไอวี/ผู้ป่..
    / 2560
   จุลสาร ที่ มุมจุลสาร(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PAM ก452 2560 
การดูแลผู้ป่วยให้ตายดี
   สันต์ หัตถีรัตน์ / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
R726.8
ส574 2552 
การตระหนักถึงสิทธิที่จะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู..
   จีรนันท์ สัจจาสัย, 2513- / 2542
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
R727.45
จ554 2542 
การปฏิบัติต่อสิทธิของผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ
   ธันยธร ทองย้อย, 2516- / 2546
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
R727.45
ธ469 2546 
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได..
   ลินจง โปธิบาล / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV1484.T5
ล435 2549 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 [5]   [แสดง 12/59 รายการ]
 

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.