สืบค้นที่ไหนดี
ประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี

เหลียวหลังแลหน้า วิกฤตการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ

ผู้แต่ง : บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ ศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์, 2548.

   H
   D
   6300
   บ262
   2548

 

   H
   Q
   1750
   .55
   ส473
   2553

 

   H
   D
   6971
   .8
   ก180
   2555

 

กฎหมายและสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2544.

   J
   C
   571
   ก117
   2544

 

เรื่องเล่าจากการต่อสู้เรื่องสัญชาติของผู้หญิงชนเผ่า

ผู้แต่ง : ลาเคละ จะทอ, ^d2513-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์สตรีศึกษา, 2550.

   J
   F
   801
   ล261
   2550

 

โครงการศึกษาภาพอนาคตการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส (พ.ศ.2551-2555)

ผู้แต่ง : ไพรัช บวรสมพงษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส, 2551.

   H
   V
   400
   .55
   พ946
   2551

 

รักษาโรคไร้สัญชาติด้วยนโยบายของรัฐไทย (ฉบับ... ชาวเลมอแกนและคนไทยพลัดถิ่น)

ผู้แต่ง : อุดมเขต ราษฎร์นุ้ย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการขยายองค์ความรู้จากแม่อายสู่อันดามันเพื่อการจัดการปัญหาสิทธิในสถานะบุคคลของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ, 2552.

   J
   F
   801
   อ787
   2552

 

   J
   F
   801
   ค139
   2550

 

สื่อและสิทธิการสื่อสารของประชาชนฟิลิปปินส์

ผู้แต่ง : อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550.

   P
   9582
   .P6
   อ833
   2550

 

แม่น้ำโขง : แม่น้ำแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : เครือข่ายแม่น้ำเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้โครงการแม่น้ำและชุมชน, 2547.

   Q
   H
   541.5
   .S7
   ม876
   2547

 

โครงการวิจัย การสำรวจคนไร้สัญชาติและคนชายขอบในจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ, 2551.

   J
   F
   801
   ค961
   2551

 

   J
   F
   801
   ว816
   2552

 

คู่มือการใช้สิทธิของประชาชน

ผู้แต่ง : คณิน บุญสุวรรณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547.

   J
   Q
   1749
   .A2
   ค132
   2547

 

แม่น้ำยม ป่าสักทอง...วิถีชีวิตของคนสะเอียบ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยชุมชน, 2549.

   Q
   H
   541.5
   .S7
   ม877
   2549

 

เอ็น จี โอ นักพัฒนาระดับรากหญ้า พันธุ์ที่สังคมขาด (ไม่) ได้?

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมศักยภาพชุมชน สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2545.

   H
   D
   62
   .6
   อ892
   2545

 

สิทธิมนุษยชน : รัฐกับการสาธารณสุขในสังคมไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.

   R
   A
   541
   .T5
   ส721
   2538

 

แม่น้ำ สิทธิ และเขื่อน : บทเรียนสำหรับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Berkeley , Calif. : เครือข่ายแม่น้ำนานาชาติ, 2549.

   Q
   H
   545
   .D35
   ม879
   2549